Logo AKM

Advokátní kancelář MAJER AKM

Advokátní kancelář

Advokátní zastupování

Základní výhody zastupování klienta advokátem 

Profesionální poskytování právních služeb

 • Advokát je vázán pravidly profesionální etiky a pravidly soutěže advokátů (tzv. etickým kodexem advokáta), přičemž při poskytování právních služeb klientovi včetně jeho zastupování je povinen postupovat všeobecně poctivě, čestně a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.

Znalost práva a rychlá orientace v řešené problematice

 • Advokát řeší problémy samostatně, nezávisle na klientovi.
 • Klientovi jsou předkládány až výsledné alternativy postupů (řešení) a jejich stručné zdůvodnění.

Povinnost zachovávat mlčenlivost

 • Zákonná povinnost mlčenlivosti je jednou z primárních povinností advokáta, na kterou je kladen v rámci poskytování právních služeb AKM MAJER & PARTNERS značný důraz vzhledem ke vložené důvěře klientů v advokátní kancelář AKM MAJER & PARTNERS.

Povinné pojištění pro případ škody způsobené poskytnutím právní služby

 • Advokátní kancelář AKM MAJER & PARTNERS  disponuje propracovaným systémem pro předcházení škod způsobených poskytováním právních služeb, čímž je minimalizováno riziko vzniku těchto škod.
 • Pro případ vzniklé škody způsobené poskytnutím právní služby klientům je advokátní kancelář AKM MAJER & PARTNERS pojištěna nad rámec zákonem stanoveném limitu.
   

Rozsah advokátního zastupování AKM MAJER & PARTNERS 

 • Zastupování při jednáních s protistranou.

 • Zastupování při podání a uplatnění jednotlivých nároků a práv.

 • Zastupování proti vzneseným (uplatněným) nárokům a žalobám.

 • Zastupování před soudy a rozhodci na všech stupních.

 • Zastupování při jednání se správními úřady.

 • Zastupování v trestním (adhezním) řízení s nároky na náhradu způsobené škody. 

Povinnosti advokáta dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

 • Na žádost klienta - spotřebitele vystavíme doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby vydáme klientovi písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení klient vyžaduje.

 • Cena za služby, platební podmínky a právo odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb naleznete v sekci Ceník.

 • Při komunikaci s našimi klienty používáme zejm. veřejnou komunikační síť. Nevyužíváme telefonní čísla s vyšší než bežnou cenou.

 • Případné spory mezi advokátem a klientem - spotřebitelem vzniklé ze smlouvy o poskytování právních služeb je nově možné řešit mimosoudní cestou, a to u pověřeného orgánu, České advokátní komory, která byla pověřena Ministerstvem průmyslu s obchodu ČR dne 5.2.2016. Internetová stránka subjektu je www.cak.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

post@akmajer.cz

Telefon:
+420 236 034 203

Sídlo právní poradny PRAHA
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: + 420 236 034 200

Tým právní poradny Praha
 
Tým právní poradny Praha
 
Tým právní poradny PrahaBc. Šárka Procházková
Vedoucí kanceláře Praha

 

 
kancelář PRAHA

Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: +420 236 034 200