Logo AKM

Advokátní kancelář MAJER AKM

Advokátní kancelář

Ceník

Ze zákona o advokacii a Pravidel profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky (tzv. Etický kodex) vyplývá pro advokáty poměrně přísná povinnost mlčenlivosti ve vztahu k informacím, které se týkají klientů. Díky tomu samozřejmě není umožněno advokátům informovat širokou veřejnost mj. o cenách (odměnách) za advokátem poskytované právní služby v konkrétních případech.

Níže je však pro představu klientům o odměně za poskytování právních služeb uveden základní přehled způsobu výpočtu odměny za poskytnuté právní služby advokátní kanceláří AKM MAJER & PARTNERS.

Úvodní konzultace 

 • Minimální odměna za konzultaci 1500,-- Kč včetně DPH.

 • Konzultace přesahující dobu 30 minut 3000,-- Kč včetně DPH za každou započatou hodinu.

V rámci úvodní konzultace je s klientem sepsán záznam o úvodní konzultaci obsahující údaje o klientovi, předmět úvodní konzultace, dobu trvání úvodní konzultace apod., který slouží pro vyúčtování odměny za úvodní konzultaci. Klient vždy obdrží fotokopii záznamu o úvodní konzultaci.

V případě převzetí právního zastoupení je s klientem uzavřena tato vzorová smlouva o poskytování právních služeb a klientem je vystavena plná moc advokátovi.  Podmínky poskytování právních služeb včetně stanovení odměny advokáta (viz. níže) jsou s klientem dojednány zpravidla při úvodní konzultaci. Klient je povinen uhradit zálohu na odměnu za poskytování právních služeb. Záloha se hradí zpravidla po úvodní konzultaci při podpisu smlouvy o poskytování právních služeb buď v hotovosti nebo na účet advokáta. Smlouva o poskytování právních služeb nabývá účinnosti zaplacením zálohy na odměnu za poskytování právních služeb. Výše zálohy je uvedena níže.

Základním předpisem regulujícím ceny za služby advokátů je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Dle této vyhlášky může být cena za poskytnuté právní služby (tzv. odměna advokáta) sjednána dohodou mezi advokátem a klientem jako tzv. smluvní odměna, není-li sjednána smluvní odměna, odměna advokáta je určena dle této vyhlášky jako tzv. mimosmluvní odměna.

Mimosmluvní odměna 

 • Odměna je stanovena dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, za jeden úkon právní služby.

 • Sazby mimosmluvní odměny jsou stanoveny v ustanovení § 7 advokátního tarifu za každý učiněný úkon právní služby taxativně vymezený v ustanovení § 11 advokátního tarifu.


Smluvní odměna 

Hodinová odměna

 • V případech déletrvající či opakované právní služby (zastupování). Odměna je stanovena jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právní služby klientovi.
 • Minimální sazba ve výši 3000,-- Kč včetně DPH za každou započatou hodinu.

Paušální odměna (fee per service) 

 • Odměna je stanovena za kompletní vyřízení věci.

Podíl na hodnotě či výsledku věci

 • Odměna je stanovena smluveným podílem na hodnotě věci či úspěchu ve věci. Podíl se stanoví zpravidla buď procentuální sazbou či pevnou částkou.

Paušální měsíční sazby 

 • Odměna je stanovena paušální částkou za každý měsíc.

Záloha na odměnu

 • Min. 6000,-- Kč včetně DPH


Náhrada nákladů právního zastoupení před soudem - tzv. přísudek

 • V případě soudního sporu soud přizná na základě výsledků sporu úspěšné straně krom uplatněného nároku taktéž v samostatném výroku náhradu nákladů soudních řízení představující zejména zaplacený soudní poplatek a odměnu za právní zastoupení advokátem (tzv. přísudek), která je stanovena dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů a náleží klientovi, není-li mezi klientem a advokátem dohodnuto jinak.

Výše odměny za poskytnuté právní služby je stanovena na základě vzájemné dohody s klientem vždy po bližším seznámení se s případem tak, aby její výše odpovídala nejen představám klienta, ale také rozsahu, náročnosti a složitosti řešených případů.
 

Příklady časové náročnosti sepsání jednotlivých smluv a podání k nahlédnutí zde.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

post@akmajer.cz

Telefon:
+420 236 034 203

Sídlo právní poradny PRAHA
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: + 420 236 034 200

Tým právní poradny Praha
 
Tým právní poradny Praha
 
Tým právní poradny PrahaBc. Šárka Procházková
Vedoucí kanceláře Praha

 

 
kancelář PRAHA

Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: +420 236 034 200